ای دلار هرچی می خی برو بالا
می گما با تو هِسُما، ای با تو هسما، مِی گوشت کِرِن .کره خرِ پدرسگِ بی پدر مادر با تونما، دلار بی حَیُیه بی همه چیز .با تو هِسُما.
كدخبر: 101920
1397/05/23

می گما با تو هِسُما، ای با تو هسما، مِی گوشت کِرِن .کره خرِ پدرسگِ بی پدر مادر با تونما، دلار بی حَیُیه بی همه چیز .با تو هِسُما.ای بدبخت دلار، تا کجا میخِی بیری بالا، فکر کردی ما زَلِمون می ره که تو هی بیری بالا؟ برو ، برو بالا که اصلا تو آسمون نِدیارم بشی، می فهمی چنن ، ما ویسیدیم.
ثروت و مال و منال ما بشه نصف، خو بشه، بشه ربع، خو بشه، بشه نیس و نابود، خو بشه. ما همیجور ویسیدیم .اصلا مو خُم تهنا می وُیسم نهاتون ،خم تک تهنا ، می ویسم دم دریا و نُی غرابـی جنگی و مَمبِراتون می گیرم.
بخدا اگه نزیک شدینا، با آلو گند کرده و تماته چِلقیده بزنمتون که راهتون گم کنین. ای دلار هرچی می خی برو بالا بینیم تا کجا میخِی بیری بالا ....مذاکره ، پُزاکره هم با شما نمی کنیم. برو گم شو ، دلار بد رغبت ، بدو تا با جاروف و نی قیلون نزدمت .

منبع: