میگن کرونا اومده تو ولات!
زنی ولات هم اومدن توکیچه، ماکس هم زده بیدن و می گفتن کرونا، کرونا، شجریان شجریان .
كدخبر: 114078
1398/12/04

 دی محپلنگو اومد گفت :می گما کرونا زده صد نفر تو قم کشته ها

گفتم :کی گفته ؟ کی دیده؟

گفت: اونا برو سیل کن همه می گن، تازه شجریان هم رحمت خدا رفته.

گفتم: اگه مرده سیچه خونوادش هیچی  نمی گن که مرده یا نمرده ؟

بعد در وامد گفت: مدرسه ی تمام مملکت تعطیلن، دکونا تعطیلن، نونویا تعطیلن .

گفتم: دده کی گفته ؟ اگه شایعه باشه چه؟

زنی ولات هم اومدن توکیچه، ماکس هم زده بیدن و می گفتن کرونا، کرونا، شجریان شجریان .

گفتم:کی شایعه دُرُس کرده؟

راسی انتخابات مجلس چه شد ؟ می گن مردم کم اومده بیدن؟

دی سلمانو گفت: عامو ول انتخابات کنا، بما چنن.هرچی می خواد بشه بشه .

بعدش اومدم سر ظند خودم ، با خوم گفتم :کی ایجوری سرمردم آورده که میگن انتخابات یانی چه.

منبع: