اسرقت میخ های تزیینی و قدیمی درب ها در بوشهر
درچهار محل به خصوص محله ی بهبهانی، میخ های تزیینی و قدیمی درب ها را می برند و وسایل دیگر مربوط به اماکن بافت کهن، به گونه ای که از بانی وخادم یک مسجد، شنیدم،از مساجد هم نگذشته اند و نمی گذرند، یا در بافت قدیم شهر کسی ساکن نیست و یا میراث فرهنگی بی خیال این اتفاقات است، اما در بافت که چهار محل باشد، هنوز خانواده هایی سکونت دارند،  چه کس و چه نهادی مقصر است؟     
كدخبر: 131794
1400/08/05

1-  درچهار محل به خصوص محله ی بهبهانی، میخ های تزیینی و قدیمی درب ها را می برند و وسایل دیگر مربوط به اماکن بافت کهن، به گونه ای که از بانی وخادم یک مسجد، شنیدم،از مساجد هم نگذشته اند و نمی گذرند، یا در بافت قدیم شهر کسی ساکن نیست و یا میراث فرهنگی بی خیال این اتفاقات است، اما در بافت که چهار محل باشد، هنوز خانواده هایی سکونت دارند،  چه کس و چه نهادی مقصر است؟      

2- سگ بازی و سگ گردانی  چندین سال است که درشهرها و مناطق  دست بالای کشور باب شده است و در قم هم صدای علما را در آورده است، این پدیده و محو آن باید قانونی برایش وضع شود، قانونی برای سراسر کشور تا با تنش کمتری  همراه باشد، اما سگ های ولگرد را نه باید تیرزد و معدوم کرد، سالیان  درازی است که شهر و روستا درگیر این وضعیت سرگردانی این حیوانات شده اند، سگ ها باید درجای معینی نگهداری شوند به گونه ای از تولید مثلشان جلوگیری شود تا برچیده شوند!

3- این روزها کسانی مدعی انقلابی بودن شده اند(البته این کسان اندکند) نگارنده این یادداشت  خودش هنوز مطیع ودوستدار انقلاب است، متاسفانه این دسته ی اندک یا چشم دیدن انقلابیون قبل را ندارند و یا به  سان حزب وگروه خاصشان فقط خود را از دریچه ی انقلابی می بینند و دیگران را رعایا،آن هم رعایایی  که موظف به اطاعت از فرامین باید باشند و دیگرهیچ!

منبع: