برداشت رطب
برداشت رطب در شهرستان تنگستان شهر اهرم واقع در استان بوشهر.
كدخبر: 17850
1393/05/24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عکس: مرتضی بلند نظر

عکس : مرتضی بلندنظر

عکس : مرتضی بلندنظر

منبع: