مرکر
جمعه یک اسم خارجی است ؟!
كدخبر: 20707
1393/08/07

1- می گوید: پنجاه وشش سال دارم از ملوانی به ناخدایی رسیده ام سفرهای زیادی کرده ام بیشتر زندگیم روی آب ها ودرگیر با حوادث وتوفان ها گذشته است، به خدمت رفته ام هیجده ماه جبهه رفته ام، اسمم جمعه است زن و بچه دارم، بچه هایم درس خوانده اند و .... اکنون به من می گویند: اسمت خارجی است کلی دردسر کشیده ام و این در وآن در زده ام پاسپورتم وکارت ناخداییم، شناسنامه و کارت ملی ام و مدارک بچه هایم، قباله ی ازدواجم و.. و هرچه مدرک دارم باید عوض شود. این اسم را که روی من گذاشته اند: جمعه است، چه شده است که این اسم که روز ظهور است و عید هفتگی هم محسوب می شود به یکباره خارجی شده است مگر اسم خارجی توی سرزمین ما از انواع دیگرش وجود ندارد که به جمعه گیر می دهند؟! این ناخدای 56 ساله که اهل بخش ساحلی ِدلوار است، از من می پرسد آیا درست است که مرا این همه به ورطه ی سرگردانی  رانده اند؟ می گویم : من سردر نمی آورم می نویسم تا مسئولین مربوطه اگر رغبت کردند و روزنامه خواندند  برای روشن شدن قضیه توضیح بدهند مگر به خودت نگفته اند؟ می گوید: می گویند جمعه یک اسم خارجی است و باید سریع عوض شود!
2- می گوید: مدارس مردم را جان به لب کرده اند می گویم چگونه؟! پاسخش این است که از خودشان هیچ ندارند این بخرید، آن بخرید این را بیاورید،آن را بیاورید و از همه مهمتر مثل این که معلمان محترم( دور از جانشان) حال درس دادن ندارند مرتب توصیه می کنند که فلان کتاب کمک درسی تهیه کنید و ... می خواهم بگویم: این است آموزش و پرورش؟!
3- رانندگی در شهری مثل شهر ما دردسرهای ترافیکی خاص خودش را داشته است و دارد و تازگی ها قانون جدید پلیس هم بر این دردسرها افزوده است، گردش به سمت راست ممنوع است؛ خُب باشد، اما ناگهانی اعلام می کنند که: این قانون شاملِ همه ی سمت راست ها نمی شود ولی آن همه ی سمت راست ها را مشخص نکرده اند که کدامند؟! مردم مانده اند واین بی برنامه گی پلیس و دستورِ صادر شده ی قانونی!
4- از سوی مقام ارشد اجرایی استان (البته از قول ایشان) نقل شده است که: به زودی دهکده المپیک در منطقه ی تنگستان احداث می شود!( خلیج فارس سوم آبان).
چنین خبری آدم را دوپینگ می کند، اما حرف ها و وعده های سریالی والی محترم و درجاهایی فرمانداران محترمش از بس پر سرعت وخلق الساعه نازل می شوند که مغز فرسوده ی کسی مثل صاحب این قلم فرصت رصد خبری آن ها را پیدا نمی کند ای کاش یکصدم این همه گفتن ها، سرسوزنی هم « عمل» را در پی داشت، مثل منطقه ی آزاد مثل...و مثل... و ....و ....!!!
فرماندار محترم بوشهر هم درهمین هفته نامه و همین شماره فرموده است که: وعده هایم به ساکنان خارگ و روستاهای همجوار نیروگاه را فراموش نکرده ام! خدایا به ما حوصله ای بلند عطا بفرما تا این وعده های «شیرین تر از عسل » را علاوه بر باور، تحمل هم بنماییم!   

 

منبع: