راز های آرامش درون
اگر تاملاتی در سیر تحولات جوامع بشری داشته باشیم و یا در زندگی انسان های بزرگ یعنی انسان های فرهنگ و تمدن ساز تامل کنیم به ظرافت در می یابیم که یکی از علل و عوامل مهم تکامل و توسعه فرهنگ ها و تمدن ها، از منظر روانشناختی اجتماعی، برقراری آرامش در درون جامعه و از منظر روانشناختی فردی، وجود آرامش در درون زندگی انسان های بزرگ است.
كدخبر: 28192
1393/09/19

انسان  و جامعه ای که همه چیز دارد ولی آرامش ندارند، هیچ چیز ندارد. آرامش، انواعی دارد و قبلا در باره ی دو نوع آن، یعنی آرامش سنگ و آرامش برگ، در همین جا سخن گفته ام و اینک در باره ی آرامش درون سخنانی کوتاه می گویم.
اگر تاملاتی در سیر تحولات جوامع بشری داشته باشیم و یا در زندگی انسان های بزرگ یعنی انسان های فرهنگ و تمدن ساز تامل کنیم به ظرافت در می یابیم که یکی از علل و عوامل مهم تکامل و توسعه فرهنگ ها و تمدن ها، از منظر روانشناختی اجتماعی، برقراری آرامش در درون جامعه و از منظر روانشناختی فردی، وجود آرامش در درون زندگی انسان های بزرگ است.
در جامعه ای که نظم اجتماعی وجود دارد، آرامش حاکمیت می یابد، در شرایط برقراری آرامش است که زمینه خلاقیت فراهم می شود و با شکوفایی خلاقیت انسان هاست که فرهنگ ها تکامل، و تمدن ها، توسعه می یابند. مثلا اگر «نیوتون» آرامش نداشت کجا می توانست، در هنگام افتادن سیبی از درخت، به این مساله فکر کند که چرا سیب به بالا یا پایین و یا به چب و یا راست نرفت!؟ در این صورت کجا جاذبه زمین کشف می شد!؟ در حقیقت این آرامش درون او بود که او را به پرسشگری واداشت و آن اکتشاف بزرگ انجام گرفت. از این دست مثال ها در تاریخ فرهنگ و تمدن بسیار است و از آن می گذرم و نکاتی ساده را به نقل از دیگران و خودم، به زبانی ساده بر می شمارم، به امید این که در جهت تحققِ آرامش درونمان بیش از پیش گام برداریم:
«راز آرامش درون، خویشتنداری کردن است، انرژی های خود را پراکنده نکردن، و آن ها را تحت نظر داشتن و به طرز هوشمندانه ای هدایتشان کردن.
راز آرامش درون در این است که هرکاری را با حواس جمع و علاقه انجام دهیم.
راز آرامش درون در زمان حال زندگی کردن است، ...گذشته و آینده را در چرخه ذهنی ابدیت رها کنیم.
راز آرامش درون در آسایش درون است، یعنی آسایش جسمانی ، عاطفی ذهنی و معنوی.
راز آرامش درون در دل نبستن است، به چیرهایی که ارزش دلبستگی را ندارد.
راز آرامش درون در شادی است، افکار شادی آفرین را آگاهانه حفظ کنیم.
راز آرامش درون در نداشتنِ آروزهای بیم و دراز و خارج از وجود ماست. این را بدانیم که شادی در درون ما جای دارد نه در اشیاء و شرایط خارج از وجود ما و دور از دسترس ما.
راز آرامش درون در این است که همه چیز را همان طور که هست بپذیریم ، آنگاه با امید و آرامش در جهت بهبودی آن قدم برداری.
راز آرامش درون در درک این مطلب است که من زمانی می توانی دنیا را تغییر دهم، که خودم را تغییر داده باشم.
راز آرامش درون در دوستی با افراد مثبت است، از معاشرت با افرادی که طبیعتی خالی از صفا و صمیمیت دارند پرهیز کنیم.
راز آرامش درون در ایجاد آرامش در محیط اطراف خویش است.
راز آرامش درون در یک زندگی ساده است، ضروریات زندگی را دوباره برای خود تعریف کنیم.
راز آرامش درون در یک زندگی سالم است، هر روز ورزش کنیم، غذای مناسب بخوریم و نفس عمیق بکشیم.
راز آرامش درون در داشتن وجدانی پاک است.
راز آرامش درون در رفتار آزادانه است، رفتاری که بر آمده از خود واقعی ما باشد، نه افکار دیگران.
راز آرامش درون در این است که در تمام مراحل زندگی از حق پیروی کنیم.
راز آرامش درون در غبطه نخوردن به مال دیگران است، این را بدانیم که آنچه حقِ ماست، هر طور شده به ما خواهد رسید کافی است صبر کنیم و در جهت به دست آوردنش تلاش کنیم اما هرگز تقلا نکنیم.
راز آرامش درون در گله مند نبودن است، آن چه دنیا به ما می بخشد، در مقابل چیزی است که ما، پیش تر ، به او بخشیده ایم.
راز آرامش درون در این است که اشتباهات خود را بپذیریم و بدانیم که فقط خود ما می توانیم آن ها را به موفقیت تبدیل کنیم.
راز آرامش درون در این است که بر دشمن درونمان غلبه کنیم، نه اینکه او را سرکوب کنیم.
راز آرامش درون در تمرین اراده است، حتی اگر ذهنمان به شدت با آن مخالف باشد.
راز آرامش درون در این است که دلمان همیشه شاد باشد، حتا هنگامی که دیگران عبوس هستند.
راز آرامش درون در این است که به جای توقع خوشحالی از دیگران، بکوشیم دیگران را خوشحال کنیم.
راز آرامش درون در این است که خیر و سلامت دیگران را خیر و سلامت خود بدانیم.
راز آرامش درون در بی آزار بودن است، هرگز کسی را نرنجانیم.
راز آرامش درون، کار کردن درکناردیگران است، نه در مقابل آن ها.
راز آرامش درون در اعتماد کامل به خداوند است.
 

منبع: