امیر حسین حسینی
امیر حسین حسینی
كدخبر: 6434
1392/09/13

چشم ها جشن چراغانی دیدن دارند

گوش ها عاطفه ی سبز شنیدن دارند

زیر پیراهن گیلاس تو سرگردان است

دست هایی که غزل خوانی چیدن دارند

روزگاری ست که گل های زمین خورده ی باغ

به هواخواهی تو رنگ رسیدن دارند

میوه های گل لبخند تو وقتی برسند

میوه هایی ست که وسواس چشیدن دارند

آنچه در عادت پنهانی گِل گم شده بود

با تو امروز تکان های تکیدن دارند

خاطرات  من و ... موسیقی لب های سکوت

خاطراتی ست که دنیای شنیدن دارند

 

 

منبع: