هر چی از حدش گذشت کار دس آدم میده
بچی گتوغومضا، یه بمبولِی قشنگی اِسده بید، دم دهنش نهاده بید، داشت بمبلیکو پر باد می کرد، گفتم: ننه ی جونی، زیاد باد تو بمبوله نکن. گفت: می چه میشه بی بی؟
كدخبر: 80056
1395/11/09

بچی گتوغومضا، یه بمبولِی قشنگی اِسده بید، دم دهنش نهاده بید، داشت بمبلیکو پر باد می کرد، گفتم: ننه ی جونی، زیاد باد تو بمبوله نکن. گفت: می چه میشه بی بی؟ گفتم: ننه، اگه بمبوله زیاد بادش کنی میترکه. گفت: بی بی والا حرفا میزنیا.ای بمبوله جُی صد تا باد داره، تو میگی میترکه؟ گفتم: ننه، هرچی یه حدی داره، بید حدش دسِت باشه، اگه از حدش گذشت کار دس آدم میده.
گفت: بی بی، برو اوهل تونما. حد بمبوله دس مونن، خُم می فهمم چقد بادش کنم. گفتم: ننه ، حد بمبلو دس تو نیس، دس خود بمبولن. بعد اگه ترکید تو صورتت پشیمون میشیا.گفت: بی بی، تو همیشه همی حرفا میزنی، چه پشیمونی میشم .
خلاصه دهنش نهاد هی هوف کرد هوف کرد. گفتم: ننه، بمبولت داره نازک میشه. گفت: تو اصن چکار داری، مو دلم میخواد بمبولیکو بترکه.
ای بچه حرف مو گوش نکرد. یه کُشه ی بمبلو گفت پهق ...ترکید. گفتم: دیدی، دیدی،حالا بخورش.
بوی غومضا گفت: آزار تو جونتون، بیلین اخبار سیل کنما. سر یه بمبلوی خوت وبچت سرو صدا راه انداختین. مو گفتم: چه اخباری ریت کرده؟
بوی غوضا گفت: بیو سی کن مردم سی تشیع جنازه رختن تو خیابون .شما دوتا سر بمبلو تو سر هم می زنین.
بچه غومضا گفت: تشیع جنازه کی؟ تشیع جنازه چه؟
بوی غومضا گفت: وقتی تو حالت نیس وفهم وشعور نداری مو بگم تشیع جنازه کی؟

 

منبع: