کد خبر : 19925       تاریخ : 1393/04/24 18
کتاب خوبن

کتاب خوبن

دی عبدالرحمان تعریف می کرد، می گفت: زمون اون رژیم سرسگی، ما یه هَمسُیِی داشتیم، اسمش مجید کل مند حسن بید.پُسِرُی همی مجید، با عبدالرحمان ما رفیق بیدن.عبدالرحمان هم تازه پشت لُنجش کُرک در اُورده بید.خدا را شکر بعد کُرک در اُوردن راه خطا نرفت. از معلمش کتاب می اسد، می یومد تو خونه می نشس ، می خوند.گِهی وقتی هم پیلاش مُر می کِرد ،کتاب می خرید.دو سه کُشه کتاب داد سی بِچیِ مجید کل مند حسن.

دی عبدالرحمان تعریف می کرد، می گفت: زمون اون رژیم سرسگی، ما یه هَمسُیِی داشتیم، اسمش مجید کل مند حسن بید.پُسِرُی همی مجید، با عبدالرحمان ما رفیق بیدن.عبدالرحمان هم تازه پشت لُنجش کُرک در اُورده بید.خدا را شکر بعد کُرک در اُوردن راه خطا نرفت. از معلمش کتاب می اسد، می یومد تو خونه می نشس ، می خوند.گِهی وقتی هم پیلاش مُر می کِرد ،کتاب می خرید.دو سه کُشه کتاب داد سی بِچیِ مجید کل مند حسن.
یه روز پسینِ تنگی بید، در سرامونم واز بید، یعنی در سرای همه واز بیدا، کسی اصلاً درِ سراش نمی بس.دیدم مجید لو خورد اومد داخل سرا. تو جلالت رفته بید،رگ گردنش هم زده بید در، چیشاش سرخ شده بید که نگو.گفتم: ها عامو چت شده؟ چتن؟ گفت: از دست بچت.گفتم:کُمو بچه ی؟ گفت: همی عبدالرحمانت.گفتم: چه شده؟ گفت: بچهام داره بدبخت می کنه.گفتم: چه بیده؟ وافور اُورده سی بچهات داده؟ گرد داده سی بچهات؟بلا نسبت او زهرماری دادتِشون خوردن؟بلا نسبت ،بلا نسبت،بردتشون میدون خانما؟ گفت:نه! گفتم:خوچنن؟چه کرده؟
دیدُم از پشت کمرش یه کتابی در اُورد کَل کَل  کرد، رخت تو سرا.گفت:عبدالرحمانت کتاب داده سی بچهام ، می خواد شر تو خرشون کنه، می خواد از خدا بیخبرشون کنه، می خواد کمونیسشون کنه .دیگه حق نداره پا بیله خونِی ما.گفتم: عامو ئی خو دعوا نداره، سیش میگُم کتاب سی بچهات نده.خونتونم نیاد.ئی خو تو جلالت رفتن نداره خو.
خلاصه سرتون درد نیارم، مجید اِسد و رفت و دیگه هم سلام وعلیک ما ، بعد او اِتفاقکو قطع شد.
عبدالرحمان کم کم گُت شد ،ماشاالله چی می نوشت می فرستاد سی روزنامه ها که بیو بر سیل.
آغا، بِچهُی مجید کل حسن چه شدن؟دیر از گوشمون ،دیر از گوشمون،چهارتیشون رفتن هِلِ گرد وشوروز گوشه خیابونا می افتادن و زیر چِلشون می گرفتن، می اُوردنشون خونه.
ریم کردم هلِ دی عبدالرحمان ،گفتم: ها، کتاب خیلی خوبن، مردمی که کتاب بخونن ،گول هیچ حکومتی نمی خورن ،اما حالا هم بید افسوس بخوریم که کتاب هسی،اما کتابخونش نیس.موبایل ده میلیون تِمنی می سونن سی بچه، اما عادتشون نمی دن ده دقیقه بشینن دو تا کلام کتاب بخونن.
رژیم سگی: رژیم پهلوی                                        مُر: جمع کردن
گُت:  بزرگ                                                     کَل کل: پاره،پاره
هَمسیی: همسایه ی                                              گرد: هروئین
پَس لُنجش کُرک در اُورده بید: پشت لبش سبز شده بود
جلالت: صورت برافروخته و عصبانی

 


  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=19925

نظـــرات شمـــا