کد خبر : 19926       تاریخ : 1393/04/31 10
مدرک جرم

مدرک جرم

خونگفتن چنن،چه بیده؟ -نه جونا،ما نفهمیدیم.هیشکی نفهمید. -می گم پسرو، نه بچه ی میش فاطمه کل غلومشان؟

- الو،خو، بعدش چه شد؟
-هیچ،ما دیدیم نصپ شووی، رختن تو خونه شون.دس مردک گرفتن بردنش.
- خونگفتن چنن،چه بیده؟
-نه جونا،ما نفهمیدیم.هیشکی نفهمید.
-می گم پسرو، نه بچه ی میش فاطمه کل غلومشان؟
-بله همووِن که دوسال پیش  با دختر کازرونی عروسی کرد.
- بچه هم خو ندارن.
- ها،می گن بچه سیچمونن، آپارتمان بالِی سرما می شیننا.
- خوآخرش از ته تو قضیه سر در نوردین؟
- نه جوونا، نصپ شوی چه جوری از قضیه سر در بیاوردم؟
- شُید اعلامیه ی ، قاغذی، تریاکی، آهزاری داشتن.
- نه قربون شکلت برما،اهل هیچ فرقه ی نیسن.دوتا زن وشوهر بیدن که آسا میومدن،آسا هم می رفتن.فقط همش می گفتن مگه ما چه گُنی کردیم؟ اونا هم می گفتن بعد معلوم میشه.
-همسایه ها هم نگفتن چه بیده؟
-واله همسایه دومنی هسیا،همو که زنِ فضولی داره ها،او می گفت یه کَلِ رِبَن دسشون بیده.تکونش می دادن، می گفتن:همی مدرک جرمتونن.یه چی بیده گمونم مث رِبَن زخم پینجه.یادت میاد اوسا دسمون که زخم می شد از خدا بیامرز بووی حمید جیگرکی زهره بَره می اسدیم پینجه مون می کردیم توش.یه چی مث همو بیده.تازه سیشون گفته بیدن اگه لوله بسته بید جرمشون سنگین تر می شده.
-پناه برخدا،بگو عامو اگه لوله هم بسته بید لوله واز کن میاوردن تا سیشون شر نشه.
رِبَن=پلاستیک

 


  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=19926

نظـــرات شمـــا