کد خبر : 37605       تاریخ : 1393/12/21 11:15:53
روزنومه بید.....

روزنومه بید.....

پسین تنگی بید با زنای ولات نشسته بیدیم تو کیچه سی خومون قلیون می کشیدیم.مو بیدم، دی سلمان بید، دی زاغو بید، دی عبدالرحمان بید، دی مُشکو بید،قلیونم هی دس به دس می کردیم......

پسین تنگی بید با زنای ولات نشسته بیدیم تو کیچه سی خومون قلیون می کشیدیم.مو بیدم، دی سلمان بید، دی زاغو بید، دی عبدالرحمان بید، دی مُشکو بید،قلیونم هی دس به دس می کردیم.
دی عبد الرحمان از پَر مینارش یه روزنومه ی در اُورد گفت:زنا، ئی روزنومکو دیدین؟اولین روز نومه ی بوشهرن.مو در اومدم گفتم:اولین روزنومه بوشهر اُیینه جنوب، مال محمد دادفر بید که خداسی روزنومش عمری نداد وزود جونش اِسد.
دی سلمان گفت:میگم سی چه اسمش نهادن با،مدادجنوب، ننهادن با خودکارجنوب؟گفتم:عزیزم نه با،مدادن،اسمش نهادن بامداد یعنی صب گه.
دی زاغو گفت:روزنومش خوبنا،حیف که یه خرده روشنفکرین.دی سلمان گفت:یعنی چه روشنفکرین؟ دی زاغو گفت:روزنومه ی روشنفکری یانی ایکه هرچی حرف میزنه چار تا آدم روشنفکر می فهمنش ومردم عادی بید زور بزنن تا بفهمن چی میگه.دی سلمان گفت:مردم عادی یانی چه؟ دی زاغو گفت:مردم عادی یعنی فعلیا،سفورا،دکوندارا،بچه مدرسیا،زن خونه دارا،راننده تاکسیا،تربیزه کارا،تعمیرات چیا ،اینا آدمُی عادین.نه ایکه اینا نمی فهمنا ،زبون روزنومه، زبون ئی مردم نی.
مو دراومدم گفتم:ها دُرُس میگی، روزنومه بُید سی همه باشه. دی سلمان گفت:حالا دی غومضا بنظر تو اینا که یه مشتی جوون دلسوزهسن چه بید بکنن تا روزنومشون بهتر بشه؟گفتم:تو روزنومه شون جدول بیلن،اخبار بوشهر بیلن،نیازمندی بیلن،سی بچه مدرسیا قصه ونقاشی بیلن ،سی خونه دار درس آشپزی بیلن،زبونشون همه فهم باشه.مطلبی دیم دراز هم نیلن ،اوموقع سیش میگن روزنومه.


 


  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=37605

نظـــرات شمـــا