کد خبر : 42724       تاریخ : 1394/02/30 14:10
پیلُی کثیف

پیلُی کثیف

یه دفه صدُی هُوی کمکی تو ولات پیچید...بیگیرینش...بیگیرینش...دَهر نره ...تو از ای هل برو ما از او هَل می ریم. قلیونم نهادم هل اوهل .....

یه دفه صدُی هُوی کمکی تو ولات پیچید...بیگیرینش...بیگیرینش...دَهر نره ...تو از ای هل برو ما از او هَل می ریم. قلیونم نهادم هل اوهل.مینارم دور سرم پیچیدم، اومدم تو کیچه.سیل کردم تا یکی ته کیچه فرار کرد ، رفت تو کیچه کبرا اینا.ما همیجوری مات مونده بیدیم که چه خبرن؟ گفتم: دُزن، قاتلن، رو دیوار کسی ور چریده، چه شده؟ پُرس یه بچه ی کردُم گفتم: ای والله چه خبرن تو کیچه؟اینا دنبال کی می دُویدن؟سی چه می خواسَن بیگیرنش؟گفت:مو هم نمی فهمم .فقط دیدم دنبال یکی می دُوَن.هر چی هم می کردن نمی تُنستَن بیگیرنش.اومدم داخل گفتم خوراک ظهرم دُرُس کنم.پیاز داغ گرفتم،گوشت وتماته وآلو هم شستم .بعد اومدم تو سرا دیدم یه صِدُی از پس دیوار اومد.پس دیوارمون یه خرابِیِن.پا بلندی کردم ،دیدم یکی لباس چپلی بَرِشَن ،تو خرابه قُیم شده.گفتم:چتن عامو ،چه شده؟گفت:ننه والله یه کم اُو سیم بیار بُطُم خشکن.گفتم: می چه شده؟ چتن؟ گفت:ننه والله اول اُو سیم بیار، بعد حرف می زنم.گفتم:زَهلَت نره ،رو دیوار ورچر بیا تو سِرُی ما.از رو دیوار اومد داخل.اُوسیش اُوردم .گفتم:چتن؟ بگو بینیم چه بیده؟گفت:والله ننه چه بگم.مو شاگرد میکانیک هسم،لباسمم خو می بینی پر چربی و روغن ماشینن.ای دسام که سیان از بس موتور واز و بَسه کردُم.ما دم دکون ویسیده بیدم داشتم پیل می شمردم ،دیدم مشتی آدم میان و میگن :بیگیرینش...بیگیرینش...مو هم زهلَم رفت، دَر رفتم.گفتم: می چه دست بید؟تریاک تو دست بید؟هروئین تو دست بید؟گفت:نه پیل تو دسم بید.گفتم : مِی پیلات دُزی بید ؟گفت:نه دُزی نبید فقط پیلام روغنی شده بید و چپل بید .اینا می گفتن دنبال پیلُی کثیفیم.بعد مشتی نوتی در اُورد ،گفت:اینا،اینا،پیلُی کثیف.گفتم :ها پس ئی که هُی میگن پیلُی کثیف،پیلُی کثیف اینا هسن. حالا همی جا استراحت کن تا مو بعد رِدت کنم، دیگم پیلاتم کثیف نکن تا سیت شَر دُرُس نشه.
بُطُم=گلویم
زَهلت نره=نترس
نوت=اسکناس
پیل=پول
ورچر=بپر

 


  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=42724

نظـــرات شمـــا