کد خبر : 44337       تاریخ : 1394/03/20 12:16:30
جوونا چقد سر بزیر شدن...

جوونا چقد سر بزیر شدن...

عزیزه ی میش مختار چن سالن از خونه در نیومده،میگه تو خونه بشینم قیلیون چاق بکنم وسی خوم بکشم بَهزِمِن که بیام دَر، سیل دنیا وروزگار کنم وغصه بخورم از بس آدما عوض شُدَن.سِی میکنی تا هر آدمی پنجاه تا نقاب داره،هرجا میره یه نقابش در میاره میزنه.اُروز پیرزنا دُمِش گرفتن ....

عزیزه ی میش مختار چن سالن از خونه در نیومده،میگه تو خونه بشینم قیلیون چاق بکنم وسی خوم بکشم بَهزِمِن که بیام دَر، سیل دنیا وروزگار کنم وغصه بخورم از بس آدما عوض شُدَن.سِی میکنی تا هر آدمی پنجاه تا نقاب داره،هرجا میره یه نقابش در میاره میزنه.اُروز پیرزنا دُمِش گرفتن گفتن: سی چه تو خونه نشسی بیا عامو دَر سی خوت بگردا.گفت:بیام چه بکنم؟همی کُنج خونیکو ارزشش سی ما خیلی بیشتره.
دردسرتون ندم،زنا ایقَد مُجدِش شدن تا روسریش سر کرد از در سرا اومد در که سی خوش گشتی بزنه.گمونم سه چهار ساعت تو شهر سی خوش زُر ودُر خورد بعد که واگشت ، رفتم جَنبِش گفتم:عزیزه ،رفتی دَر چه دیدی؟چه ندیدی؟از اوضاع چه فهمیدی؟گفت: جوونا همه دماغاشون ختنه کردن ،واله تعجب موندم ،ملت چقد عدس می خورَن وجوونا چقد سر بزیر شدن،تو خیابون اصن سرشون بالا نمی کنن.گفتم: خو از کجا فهمیدی مردم عدس می خورن وجوونا سر بزیرن؟گفت:والله دکوندار سی می کردم تا داره عدس پاک می کنه ،اینا می دیدم که هی رو میرن وعدس پاک می کنن،تو تاکسی نشسم، دیدم همه دارن عدس پاک می کنن.جوونا خوسیتون گفتم همه سر بزیر بیدن.اینا دیدم یه سینی قد کف دس دارن وتوش عدس پاک می کنن.گفتم:قربون شکلت برم ئی عدس نی.گفت:نه په چنن؟گُفتُم: ئی گوشی موبایلن.دکوندار،جوون،دختر وپسر که می بینی با پینجشون دارن تو وات ساپ ووایبر واینستاگرام می گردَن سی همیین بنظرت رسیده که مردم عدس پاک می کنن و سر بزیر شدن.جوونا هم دماغشون ختنه نکردن ،دماغاشون عمل می کنن تا باریک بشه.گفت:ای واتسال ووایمر واینا دیگه چنن؟ گفتم:عزیزم کو،تا بفهمی.
بعد روسریش دور سرش پیچوند وگفت:برم تو خونم ،قیلونم بکشم بَهزِمِن.


  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=44337

نظـــرات شمـــا