کد خبر : 47308       تاریخ : 1394/06/24 12:20:06
همرنگ جماعت شدن!/طنز

همرنگ جماعت شدن!/طنز

سی آسی باشی همه چی نقل زندگیش گُف.آسی باشی گفت:مردم هر چی میگن دُرُس میگن.ممدگفت:آسی باشی یعنی چه مردم هر چی میگن دُرُس می گن؟...

مهدی جهان بخشان

ممد میش صفر اومد، قلیونی سیش چاق کردم، یه استکان چُینی هم نهادم نهاش.
اِسَد ودرد دل کردن.گفت:دی غومضا سی وپنج سال پیش مو بین همه احترام وعزت داشتم. سیم میگفتن تو آدم پاک ودُرُسی هسی، خدا بیامرزه آدِمی اوموقع، خیلیاشون اسیر خاک شدن.جوون جُغلِکی امرو، اسمم نهادن ممد کلو، میگن آدم ساده وضعی هسی.
محض رضای خدا، مو ببر جمب یه دعانویسی تا سیم سر کتاب واز کنه.
مو هم بردمش پهلو آسی باشی.سر کتاب سیش واز کرد.
سی آسی باشی همه چی نقل زندگیش گُف.آسی باشی گفت:مردم هر چی میگن دُرُس میگن.ممدگفت:آسی باشی یعنی چه مردم هر چی میگن دُرُس می گن؟
آسی باشی در اومد گفت:عامو ممد تو اختلاسم می کنی؟گفت:نه.
گفت:مال مردم می خوری؟گفت:ابدا ،خدا نکنه.گفت:دُزی مُزی می کنی؟گفت:ووی پناه برخدا،مو ودُزی.
گفت: زمین خواری می کنی؟گفت:نه سید،اگه بخوام زمین بخورم تو بُتم گیر می کنه.
گفت:پیل سودی هم  میدی؟ گفت:دیر از گوشم باشه، پیل سودی بدُم که صُبِی قیامت پیش خدا روسیاه باشم.
گفت:کلاه سر ئی واو میلی؟ گفت:مو فقط همی کلاهی که میلُم سر خُوم تا سر کچلم بپوشونه، سر هیچکی کلاه نمی زارم.گفت:هیزی می کنی؟ گفت:نه،خدانکنه.
سی آسی باشی گفت:اگه جوون جغلکا سیت گفتن ممد کلو دیگه ناراحت نشو.مشکل تو ایین که نمی خُوی همرنگ جماعت بیشی.

 


  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=47308

نظـــرات شمـــا