کد خبر : 80056       تاریخ : 1395/11/09 11:25:07
هر چی از حدش گذشت کار دس آدم میده

هر چی از حدش گذشت کار دس آدم میده

بچی گتوغومضا، یه بمبولِی قشنگی اِسده بید، دم دهنش نهاده بید، داشت بمبلیکو پر باد می کرد، گفتم: ننه ی جونی، زیاد باد تو بمبوله نکن. گفت: می چه میشه بی بی؟

بچی گتوغومضا، یه بمبولِی قشنگی اِسده بید، دم دهنش نهاده بید، داشت بمبلیکو پر باد می کرد، گفتم: ننه ی جونی، زیاد باد تو بمبوله نکن. گفت: می چه میشه بی بی؟ گفتم: ننه، اگه بمبوله زیاد بادش کنی میترکه. گفت: بی بی والا حرفا میزنیا.ای بمبوله جُی صد تا باد داره، تو میگی میترکه؟ گفتم: ننه، هرچی یه حدی داره، بید حدش دسِت باشه، اگه از حدش گذشت کار دس آدم میده.
گفت: بی بی، برو اوهل تونما. حد بمبوله دس مونن، خُم می فهمم چقد بادش کنم. گفتم: ننه ، حد بمبلو دس تو نیس، دس خود بمبولن. بعد اگه ترکید تو صورتت پشیمون میشیا.گفت: بی بی، تو همیشه همی حرفا میزنی، چه پشیمونی میشم .
خلاصه دهنش نهاد هی هوف کرد هوف کرد. گفتم: ننه، بمبولت داره نازک میشه. گفت: تو اصن چکار داری، مو دلم میخواد بمبولیکو بترکه.
ای بچه حرف مو گوش نکرد. یه کُشه ی بمبلو گفت پهق ...ترکید. گفتم: دیدی، دیدی،حالا بخورش.
بوی غومضا گفت: آزار تو جونتون، بیلین اخبار سیل کنما. سر یه بمبلوی خوت وبچت سرو صدا راه انداختین. مو گفتم: چه اخباری ریت کرده؟
بوی غوضا گفت: بیو سی کن مردم سی تشیع جنازه رختن تو خیابون .شما دوتا سر بمبلو تو سر هم می زنین.
بچه غومضا گفت: تشیع جنازه کی؟ تشیع جنازه چه؟
بوی غومضا گفت: وقتی تو حالت نیس وفهم وشعور نداری مو بگم تشیع جنازه کی؟

 


  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=80056

نظـــرات شمـــا