کد خبر : 80872       تاریخ : 1395/12/10 09:57
کُکا گری

کُکا گری

تو بالا خونه، ما می نشسیم ، تو خونه ی دومنیا هم کاکی بوی غومضا .

تو بالا خونه، ما می نشسیم ، تو خونه ی دومنیا هم کاکی بوی غومضا .
بوی غومضا با کُکاش قهر بید، قدغن کرده بید که هیچکه با کاکاش سلام علیک نکنه.می گفت: ئی کاکام، همش تو فکرن که خوش بیا تو بالاخونه ما بریم دومن .
یه کشه سیش گفتم: عزیز دلم، بووی بچهام، کُکات اصلا همچی فکری ندارها .
می گفت: نه داره شما نمی فهمین .اگه یکیتون تو سرا رد شدین وباهاش سلام علیک کردین، می فهمم شما با مو  وطرفدار کاکام هسین .
کُکای بوی غومضا سیم گفت: دی غومضا، ما همه مون تو یه خونه هسیم نمیشه که باهم قهر باشیم، خونه مال هممونن، سی کاکام بگو ما بید صلح باشیم .
ما همی حرفکو سی بوی غومضا زدیم. بوی غومضا گفت: کاکام غلط میکنه میگه، بید صلح باشیم .همی بهترن که او راه خوش بره مو هم راه خوم .
تا ایکه سیل اومد، اُو تو کیچه در گرفت، سیل هجوم اُورد.اتاقای دومنی پر اُو شد. گفتم: بوی غومضا، سیل اومدها؟ خونه ی کاکات اینا اُو گرفتها. گفت: بیگیره که اِوهلش هم در. مو سی خوم بالا هسم، راحتم، مشکلی هم ندارم .
گفتم: کُکی  جونی، بوی غوضا، دومن اگه خراب شد بالا هم خراب میشه ها. گفت: نه مو جام راحتن .مشکلی سی ما نیس .
خلاصه ی مطلب، سیل زد ستون دومن بالا خونه هم خراب کرد، نزدیک بید بالاخونه ری سر هممون برمبه .گفتم : بوی غومضا، بالا خونه ری هممون دومن میادا؟ گفت: پروایی نیس، جُی مو امنن .
تا ایکه اُو زد پی خونه خراب کرد. سی بوی غومضا گفتم: با کُکات صلح کن، کُکات خیرت میخواد .
بوی غومضا گفت: مو فقط با قهر خوشم میاد، صلح یعنی تسلیم کُکی کوچیکو شدن .
سرتون درد نیارم، بالاخونه ری سر هممون اومد دومن .
گفتم: بوی غومضا، حالا خوردیش خو !!!...


  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=80872

نظـــرات شمـــا