پــيرزن دات کُمــپهپایگاه خبری تحلیلی پیغامhttp://peigham.ir6/13/2024 6:14:53 AM پایگاه خبری تحلیلی پیغامhttp://peigham.ir/resources/images/peigham_logo.pngپایگاه خبری تحلیلی پیغامhttp://peigham.ir10070پایگاه خبری تحلیلی پیغامfaسايت گاز استان بوشهر60دکتر خودت کنترل کن!http://peigham.ir/shownews.aspx?id=165169مهدی جهانبخشان201402/10/18  10:04:32http://peigham.ir/shownews.aspx?id=165169مراسم خدا بیامرز ابریم کل باقرhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=165001مهدی جهان بخشان201402/08/01  11:15:49http://peigham.ir/shownews.aspx?id=165001پناه برخدا امسال تو عاشورا یه شَربِتی آش هم گیر کسی نومَدhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=148961رفتیم چهار محل، صبحدم که تموم شد، دُم مجتا و اونجِی که آش بهره می کردن، غلغله بید، سیزن بنداختی تو جمعیت دومَن نمی رفت. یه جُی بید که آش بهره می کردن، یه مردی دُم آشپزخونه مَجِت بید با قد بند سی مردم می زد که ری آشپزخونه هجوم نیارن. خجو گفت:عامو بیل بیریم داخل یه کاسه آشی بسونیم، مردک گفت: برو ننه آش نی، آش تموم شد.201401/06/09  10:09:35http://peigham.ir/shownews.aspx?id=148961طنز/ اداره ی تیلیفون، نمره اول اداره در مملکتhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=131795خدا را شکر، خد را شکر. اداره ی تیلیفون، نمره اول اداره در مملکت مان. حالا بگوسیچه؟ 201400/08/05  10:39:55http://peigham.ir/shownews.aspx?id=131795انتخابات شورا (2)http://peigham.ir/shownews.aspx?id=128404بعد سی مو گفت :دی غلومرضا بیو ببرمت سخنرانی سلمان بچه حاج اسدالله، بحرضت عباس نماینده واقعی مردم اووِن. تازه، عارش میاد سانجویل بده، امشو میخواد کِلوچِباب با دوغ و ماس بده. 201400/03/25  12:43:42http://peigham.ir/shownews.aspx?id=128404انتخابات شورا(1)http://peigham.ir/shownews.aspx?id=128101مهدی جهانبخشان201400/03/11  09:35:16http://peigham.ir/shownews.aspx?id=128101بیداد گرونی بیدادhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=123709مهدی جهانبخشان- روزنامه نگار و طنزنویس201399/10/16  11:21:19http://peigham.ir/shownews.aspx?id=123709تحریم تسلیحاتی ول هاویدا..http://peigham.ir/shownews.aspx?id=120256مهدی جهانبخشان201399/08/10  10:00:01http://peigham.ir/shownews.aspx?id=120256دیگه حَرف سِیم نمیا..http://peigham.ir/shownews.aspx?id=114085دیگه حرفم نمیاد. بخدا بمرگ بوی غلومرضا، به سر کچلش قسم، به عصاش قسم، به دسش قسم . امرو صبان که همه چی واپیچه، از ای هل سیل می کنی تا گیرونی و نداری و ناخوشی، مث اُو از ری سر مملکت در رفته...201398/09/27  24:20http://peigham.ir/shownews.aspx?id=114085میگن کرونا اومده تو ولات!http://peigham.ir/shownews.aspx?id=114078زنی ولات هم اومدن توکیچه، ماکس هم زده بیدن و می گفتن کرونا، کرونا، شجریان شجریان . 201398/12/04  12:23:59http://peigham.ir/shownews.aspx?id=114078بی عدالتی تو ای مملکت بیداد می کنهhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=111603الان سیتون ثابت می کنم که بفهمین مو چه می گم. چارتا بچه بدبخت آغا زاده می گیرن، می برنشون مَحکمه سُک و دارشون می کنن، کُنجیرشون می دن، ازشون حرف می کشن، او بدبختا هم می گن ما اختلاس کردیم، پیل بیت الچال خوردیم، می خوام بفهمم، چندهزار میلیارد هم پیلن که ای بدبختا، اذیت و آزارشون می کنن و بیسیشون می کنن حبس؟ 201398/09/30  12:41:17http://peigham.ir/shownews.aspx?id=111603به بهانه تولد شاعر و نویسنده هم استانی " اسکندر احمدنیا"http://peigham.ir/shownews.aspx?id=110886من راستش ،خیلی ترسیدم و رفتم تو خیابون که اونجا بشینم وبنویسم .وقتی برگشتم دیدم یه موش کوچولو تو دستش است . گفت : پیرزن آخرش گرفتمش . 201398/07/11  12:56:03http://peigham.ir/shownews.aspx?id=110886 نون به نرخ روز خور ها!http://peigham.ir/shownews.aspx?id=110515گفتم: از حالا تا تا شیش مُی دیگه خو خیلی وَخت هِسی، اصلا تو ای گرما، کوت و شلوار، سیچه بَر کرده؟ زینب گفت: بُوِی جونی، می خواد از رقیبش عقب نمونه ها، الان او هم یه قبر دیگه پیدا کرده سی خوش ، بوا بوا می کنه. کوت و شلوار هم که بَر کرده، می خواد بگه مو دیگه از حالا، جزء مقامات هِسُم. گفتم عجب، نون به نرخ روز خورییِن.201398/06/27  09:02:15http://peigham.ir/shownews.aspx?id=110515پناه برخدا بوشهر شده تَشhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=109936پناه برخدا انگار ما جُی خارک می پزن، انگار ما بوشهریا بُید با ای گرما برسیم .چطور، بالاسونیا ای همه میوهی خوب خوب می خورن، از هلو بیگیر تا زرد آلو تا آلبالو گیلاس و شفتالو، اوقت گرما نمی خورن، اما سی دوتا کل خارک بُید جزغاله بیشیم؟ 201398/05/09  08:54:17http://peigham.ir/shownews.aspx?id=109936سی چه اُو دریا چِپَل می کنین؟ http://peigham.ir/shownews.aspx?id=109835او روز، دم دریا نشسه بیدم دیدم یه کشی یه مُینی از اُو دریا، سرش کرد دَر، پناه بر خدا اسَد با ما حرف زدن، چند تا بسم الله بسم الله کردم، گفتم شُیَد جن باشه. مُیکو گفت: زهلت نره ننه غلومرضا، مو جن نیسم جونا، مو نِنه مُی دریا هسم، مو از دس شما آدما، جیگرم خین شده. 201398/05/02  13:51:10http://peigham.ir/shownews.aspx?id=109835 دارن کوُه صادر می کنن سی کشور عربا..http://peigham.ir/shownews.aspx?id=109576گوش دادم دیدم، صدُی بع بع کُوه و بَهره میاد، گفتم چه خبرن، گله ی بُزی اومده، بووی غلومرضا گفت: نه عاموا، صدا ازهلِ گمرکنا، دارن کوُه صادر می کنن سی کشور عربا. خیلی جهلم گرفت، سی بوی غلومرضا گفتم: دیگ پیاز داغی بسون پس ِ سر مو بیو، گفت: کجا بیام؟ گفتم: تو بیو، کار نداشته باش. 201398/04/19  10:30:57http://peigham.ir/shownews.aspx?id=109576ماجری گلو درد بوی غومضا..http://peigham.ir/shownews.aspx?id=109245شگر خدا، الحمدالله، بیمارستان خوبی تو بوشهر داریم. همه کاردون، همه کاربلد. موری، ببری جنبشون، تشخیص می دن که کجی موری، نقص و عیب داره، می فهمن معدی موری خرابن، جیگرش عیب داره، رحم موری عیبو شده، چه برسه به آدم که تا سیلش می کنن، می فهمن آدمکو چِشِن . 201398/04/01  12:51:39http://peigham.ir/shownews.aspx?id=109245از بس زیر بارنرووِن...http://peigham.ir/shownews.aspx?id=109018بچه ی بِچَم گفت: بی بی امرو یکی از رفیقام که قراردادی بید از کار اخراجش کردن 201398/03/12  14:30:15http://peigham.ir/shownews.aspx?id=109018کُپُن عید!http://peigham.ir/shownews.aspx?id=107890خدا را شگر، ما هُی مث موشک داریم عقب عقب، میریم جلو. 201397/12/28  10:30:07http://peigham.ir/shownews.aspx?id=107890عمو مهدی از مرغ و گوشت چه خبر؟http://peigham.ir/shownews.aspx?id=107462می گم آغی جهانبخشان شده راهنِمی بالاسونیا که میان بوشهر بگردن. می برتشون سیل عمارتا بکنن، دریا نشونشون می ده. بازار مُی فروشیا می برتشون. موزها سیل می کنند. او روز بُرده بیدشون موزه قصابی.201397/12/06  09:50:12http://peigham.ir/shownews.aspx?id=107462عشق به شوور...http://peigham.ir/shownews.aspx?id=106174شُو اولی لباس خلبانی بر کردم. گفتم: بوی غلومرضا، می خی خلبانت بشم ببرمت پرواز عشق من؟ 201397/11/17  11:09:33http://peigham.ir/shownews.aspx?id=106174تا جاپون یه تِنگ دیگه مُندهhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=105721شگر خدا خیلی پیشرفت کردیم ،فقط یه تِنگِ دیگه کنیم شدیم جاپون ،تازه بعدش از جاپون هم رد می کنیم .مو نشونه هاش می بینما ،سی محض همیین که می گم شدیم جاپون .الان مثلا تو خیابون تصادف می شه201397/10/26  09:53:36http://peigham.ir/shownews.aspx?id=105721ُاُوهُوی بوشهر...http://peigham.ir/shownews.aspx?id=105601می گم بعضی از ما بوشهریاها، آدمی عجب طوری هسیم، یکیش همی سکینه بِگُمِن. اول توسون بید. سکینه اومد تو کیچه، چُپِ چُپِ عرق بید.201397/10/15  12:47:10http://peigham.ir/shownews.aspx?id=105601آسانسور خراب گمرک...http://peigham.ir/shownews.aspx?id=104782گفتم: خدا نکنه. گفت: بگو خدا بکنه تا بلکم تو شکری، راحت بتمرگم،می خوام بفهمم چطور مال اداره بندر شو و روز میره و میاد واخصکش هم نیس، اما مال گمرک واپیچیده همش خرابن؟ 201397/09/01  12:13:30http://peigham.ir/shownews.aspx?id=104782ای دلار هرچی می خی برو بالاhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=101920می گما با تو هِسُما، ای با تو هسما، مِی گوشت کِرِن .کره خرِ پدرسگِ بی پدر مادر با تونما، دلار بی حَیُیه بی همه چیز .با تو هِسُما.201397/05/23  12:23:28http://peigham.ir/shownews.aspx?id=101920خوشی زِده زیر دِلمhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=101063دلار شده هفت تِمَن گفتم:چقد؟ هفتهزارتمن؟ گفت: نه جونا، هفتا تک تِمِنیا، گفتم: مو هم والله از ای همه خوشی عاجز شدم، می فهمی چن سالن تو ولات زن و مردا ازهم طلاق نمی سونَن؟ مرد و زن مث گرگ و میش کر هم زندگی می کنن، نه دعوی نه معوی201397/04/13  09:30:2http://peigham.ir/shownews.aspx?id=101063ماجرای آرمه پیرزنhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=100787مهدی جهان بخشان201397/03/30  10:04:20http://peigham.ir/shownews.aspx?id=100787 سی امضاء کِلِ قاغذی....http://peigham.ir/shownews.aspx?id=99349از صبح گه تو اداره واپیچیده ، از ای اتاق می رفتم او اتاق سی امضاء کِلِ قاغذی، دیگه امضِی آخِرِش بید . تو اتاق پر آدم بید. گِلِه گِمنِی کردم، گفتم، عامو ای چه وَعضِنیین سِرِ مردم در اوردین و مردم آواره ی اداره ها کردین ؟ 201397/03/03  09:11http://peigham.ir/shownews.aspx?id=99349نظافت در شهرhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=99215داشتم تو بازار راه می رفتم، دیدم یه مردی، تف انداخت ری زمین.........201397/02/29  09:21:35http://peigham.ir/shownews.aspx?id=99215