کد خبر : 120440       تاریخ : 1399/08/20 11:03:53
 بودن یا نبودن ددو رقیب آمریکایی چه سود خاصی برای ما دارد؟

بودن یا نبودن ددو رقیب آمریکایی چه سود خاصی برای ما دارد؟

اسکندر احمدنیا نویسنده و عضو هیات تحریریه هفته نامه پیغام در ستون" مرکر" که در صفحه اجتماعی نشریه منتشر می شود به وضعیت بازنشستگان و انتخابات آمریکا پرداخته است

اسکندر احمدنیا نویسنده و عضو هیات تحریریه هفته نامه پیغام در ستون" مرکر" که در صفحه اجتماعی نشریه منتشر می شود به وضعیت بازنشستگان و انتخابات آمریکا پرداخته است که در ادامه  می خوانید:

 1- درکشوری بساط انتخابات گسترانده اند وتلاش برای یک رقابت متداول وانتخابی جاافتاده و متداول، درکشورما فضای مجازی مثل کتری  پرازآب روی شعله ای سرکش به جوش آمده است ،درگروه ها به هم حمله ور می شوند و تاخت وتازی عجبب وهیجانی عجیب تر سراسر کشوررا دربرگرفته است، بودن یا نبودن هرکدام ازاین دورقیب آمریکایی چه سود خاصی برای ما دارد؟ همه سردرکمند و فعال ،گویا خودشان درایالت های آمریکا  زندگی می کنند و...... ما ایرانی ومدعی خیلی  فهم، برای یک ایرانی شاید دررابطه بایک  اتفاق ورزشی درهرجای جهان  واکنش به برد وباخت ها شاید ایرادی لحاظ نشود ولی شیفته ی رفتن یکنفر ازمسندی وآمدن شخص دیگر  ی وحرص خوردن ومضطرب شدن و به هم وطن خودپریدن ازعیوب لاعلاج است، درانجا مردم ازهرگروهی باشند، ازهرمنتخبی انتظار سربلندی کشورشان رادارند ورفاه همگانی، با تاسف این ماییم که نفع خودرادر تب وبازتب دیگران جستجومی کنیم!

 2  این روزها بعضی ازنهادها، مسئولینشان مدعی انقلابی بودنند، کدام انقلاب؟ اگر نیت رعایت وانجام پیام انقلاب بهمن پنجاه وهفت است که نباید منتهی به شعارو فیگور باشد، انقلابی عملکردن یعنی هدف انقلاب و راه آن را به عینه اجراکنیم، انقلابی عبارت است از فعال شدن درتغییرات اولیه ی یک وضعیت حاکم ولحاظ نمودن تغییراتی اساسی که منجربه بوجود آمدن آزادی، رونق اقتصادی، ترویج  مداراگری واخلاق اجتماعی ،تامین وگسترش بهداشت ودرمان وآموزش وفرهنگ با تاسف بعد ازاعلام اینکه باید انقلابی عمل شود، به آنچه که هدف انقلاب باید باشد، نرسیده ایم!

 3  گویا این دولت محترم، چشم ودل وجانش را درارتقا نهادهای کشوری ولشکری سپرده است ودل ودماغی به بازنشستگان وکارکنان تحت پوشش این نهاد مردمی نداشته وندارد، افزایش حقوق این قشرهمیشه ی خدا و بخصوص دولت دکتر روحانی هم کمتر وهم دیرتر و ....بوده است و روزبه روز هم بدتر شده است، از دوره ی دولت هشت ساله ی قبل مبالغ هنگفتی از صندوق ذخیره ی بازنشسته وغیر و بطور کلی اموال این نهاد درسیبل برداشت قرارگرفت ودردوره ی دولت پرشعارکنونی، بدهی دولت به تامین اجتماعی همچنان بی پرداخت و  بی وعده و قول مانده است ودوره می کند، بازهم همچنان شب را و روز را هنوز را و ایکاش برمی گشتیم به عقب وبا این دولت می کردیم ،آنچه را که آمریکایی ها با رییس جمهور خود کردند!


  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=120440

نظـــرات شمـــا