کد خبر : 120836       تاریخ : 1399/09/05 28:22
حق دفاع یا حق نان و مسکن..؟!
آگاهی از حقوق شهروندی گام نخست جامعه ی قانون مدار است

حق دفاع یا حق نان و مسکن..؟!

رسول سعادت نیا وکیل پایه یک دادگستری طی یاداشتی تحت عنوان « حق دفاع یا حق نان و مسکن..؟» بیان داشته :می خواستم از روزهای سختی که بر نهاد وکالت و حق دفاع ملت می گذرد، روزهائی که دست پخت و حاصل خودی و غیر خودی است، روزهائی که وکیل را کاسبانه می پندارند و به عواقب این نگاه خطا و پر خطر نمی اندیشندو نهاد دادرسی و دستگاه عدالت را به پرتگاه تباهی می برند بنویسم.... اما مگر...

می خواستم از روزهای سختی که بر نهاد وکالت و حق دفاع ملت می گذرد، روزهائی که دست پخت و حاصل خودی و غیر خودی است، روزهائی که وکیل را کاسبانه می پندارند و به عواقب این نگاه خطا و پر خطر نمی اندیشندو نهاد دادرسی و دستگاه عدالت را به پرتگاه تباهی می برند بنویسم. نگاهی که حق برخورداری شهروندان از وکیل مدافع توانا را در حد یک کسب و کار تنزل می دهند  و به شأن و منزلت و رسالت حق دفاع و مقام دفاع کننده از حقوق ولی نعمتان (شهروندان) نمی نگرد. مقام دفاعی که همطراز و به مانند مقام قضاوت حکم بال های فرشته ی عدالتند و دوراز ذهن نیست دستی پنهان در این راستا می کوشد تا نهاد دادرسی کشور را بی بال و پر کند. حقی که در اصل‏ سی و پنجم قانون اساسی برآن پای فشردیم و هم پیمان شدیم. می خواستم در این حق مسلم شهروندی  بنویسم اما ...

اما مگر زنجیره های پر برگ و بار درد، مجال می دهد که به ریشه های آن پرداخت؟! حقوق شهروندی و دفاع از آن، حقی بنیادینی است که پرداختن به آن در مقطعی که فقر نان و مسکن، رمق و نای جامعه را ستانده هرگز گوشی برای نیوش و اراده ای برای عمل نخواهد یافت.