کد خبر : 49476       تاریخ : 1394/07/29 13:55
اگه دکتر نبید...

اگه دکتر نبید...

ترا به جون هر کی که دوس دارین نیلین دکتر تنها بومونه.

ماها،آدمی ناشُکری هِسیم، وقتی که خدا یه نعمتی میدتمون قدر نعمت که نمی فهمیم هیچ،شُلُغ بازی هم در میاریم.
یادتون میاد سال 88 با چه بدبختی رای دادیم سی دکتر وبعدش پُی تلویزیون نشسیم وهمی جور دلمون توتُک وپُک بید که خدایا دکترمون رای بیاره.بعدشم شکر خدا در صد رای دکترثانیه به ثانیه می رفت بالا ،اما قدرش نفهمیدیم.
اگه دکتر نبید ما کی می فهمیدیم ئی همه اختلاس گر تو ای مملِکتِن،اما شکر خدا چند تا کُلفت کلفتاش افتادن حبس.
از کجا می فهمیدیم یارانه حق مان ؟قدر یارانه هم نفهمیدیم دکتر سیمون گفت ای پیل با برکتن خرجش نکنین.اما ناتر ایکه پیلکو بیریزن تو حسابمون ،خرجش می کردیم .
اگه ما دکتر نیورده بیدیم سرکار از کجا می فهمیدیم که مملکت میشه با سحر وجادو وجمبل بچرخونیم ؟
اگه دکتر نیومده بید، ری کار، از کجا می فهمیدیم تحریم چقد بدن که می تونه مملکت فلج بکنه.
اگه دکتر نیومده بید از کجا می فهمیدیم که چند تا جوون برومند داریم که بلدن تحریما دور بزنن وکِم ِکوچیکی هم پیل نفت بِیلَن کر جیبشون؟حالا هم خو جوون بَزیِ افتیده حبس وهمه خوشون پس کشیدن.
اگه دکتر نیومده بید، سرِکار از کجا می فهمیدیم که در آمد نفت، هفتصد میلیارد دلار بیده؟ ناتر خو هم نمی فهمیدیم وحالا هم نمی فهمیم پیلا کجان؟ اما پرووی نی آخرش می فهمیم.
اگه آغی دکتر نبید ،ما از کجا می فهمیدیم که ننه ی چاووز تو بغل بگیری پرووی نی،اما دست دادن با اوباما پروا داره.
امروز شکر خدا چار تا دلواپس داریم که بیان قضیه سیمون روشن بکنن ،ایین که قدر دلواپسا مونم نمی فهمیم،همش تقصیر ئی خس وخاشاکان.
ترا به جون هر کی که دوس دارین نیلین دکتر تنها بومونه.


شُلُغ=شلوغ                             بزِی=بی زبان،مظلوم
تُک وپُک=نگرانی ودلهره          پرووی=پروایی
ناتر=جلوتر                            نیلین=نگذارید
لحم=لمس،فلج                        بومونه=بماند
بِیلن=بگذارند
 


  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=49476

نظـــرات شمـــا