کد خبر : 97263       تاریخ : 1396/11/18 11:30:50
مرکر

مرکر

آمدند که آب بینیش را بگیرند، چشمش را کور کردند،آمدند به کالای ته لنجی سروسامانی بدهند، اشراف دولت را برامور محکم کنندو قانون را وضع شده را نهادینه کنندتا اجحاف وگرانی را برچینند و اقلام واراداتی را شاخص نمایند و از ورود اقلامی که ضربه به تولید داخلی می زنند پیشگیری نمایند،

اسکندر احمدنیا

1- این حادثه ی، دردناک و فاجعه مانند مهدی قائدی و هم تفریحی هایش، بعد از ماجرا در ماجراهای مهدی طارمی فوتبالیست دیگر بوشهری، این استان را برای دومین بار، تبدیل به سوژه ی خبری سراسری در کشور و حتی جهان نمود، رسانه های داخلی از فضای مجازی تا مکتوب کشور، تا همین لحظه چندین فقره در سبقت جستن از یکدیگر به این سوژه دامن جنجال دمیده اند،و این درحالی ست که استان ما و حتی نقاط دیگر کشور شبی یا روزی نیست که یک یا دو قضیه ای این گونه نداشته باشند، اماچرا التهاب ماجرای ما،گیراییش انعکاس بیشتری داشت، در ماجرای طارمی، جوانی شور شهرت حاکم بود و در ماجرای قائدی ، نیزچنین بود، قائدی کوشید تارفعت این شهره شدن را به طریقی و طارمی به طریق دیگر از آن خود نماید، از سکوی پریدن از تهران نومید شدو به غربت دیار عرب کوچ نمود، قائدی اما هنوز غوره نشده  دلی موویز ر ا درآورد، پایان نامعلوم هردو، مشخص نیست ،ولی آنچه مشخص است باید ما بپذیریم که در زمینه ی فوتبالیست پروری ما از نظر فن و تکنیک بی همتاییم ،اما دراستفاده از بازیکنان ، هزاران فرسنگ بی برنامه هستیم، و چنان بی برنامه که آوازه اش ،نقل محافل شده است .

2-آمدند که آب بینیش را بگیرند، چشمش را کور کردند،آمدند به کالای ته لنجی سروسامانی بدهند، اشراف دولت را برامور محکم کنندو قانون را وضع شده را نهادینه کنندتا اجحاف وگرانی را برچینند و اقلام واراداتی را شاخص نمایند و از ورود اقلامی که ضربه به تولید داخلی می زنند پیشگیری نمایند، اما به گونه ای شد که بر شدت ماجرای ورود اینگونه کالاهای وارداتی ، بیشتروگرانی برنج به دو برابر قیمت قبل نزدیک شود و اجناس دیگر نیز همچنین، قرار بر این بود برگ سبز گمرکی، جای سرعت مرگبار ماشین های سرعتی را خاورهای وطنی بگیرند، و صنف سواری ها هم با دستورالعمل تازه ای جاده هارا به آرامش برساند ،نشد که نشد، از ساحل جنوب استان، سایه مرگ و فاجعه بیشترو بیشترترشد و گرانی و مغازه های ته لنجی فروش هم سر هر کوی و برزن، افزون تر،باید پرسیداین استان را چه می شود که مرکزش شهردار ندارد، و.....دولت دکتر محمود هشت سال ،و......بجان این مردم افتاد، و بعد از او بجز شعار و شعار و شعار، چیزی دیگری نمانده است ضعف ازکیست:؟ کدام ارگان اجرایی:؟ بوشهرتنیده شده درخشکسالی، دارد  به قهقرا می رود و گوش ها، همه بسته اند، استاندارمحترم کجای کاری؟
3-ده کیلوبرنج دست ساز هندی ،از مرز شصت هزارتومان گذشته است، وابستگی به برنج در میان مردم ایران باعث اصلی این افزایش قیمت است، اعتیاد شدید مردم ما به برنج ، بجایی رسیده است که همگان دادشان دارد به آسمان می رود، که چرا؟ متاسفانه سال هاست که دولت های گذشته و حال دم از مصرف داخلی و تولید داخلی بسیار زده اند،و در این میان نه خبراز تولید موفق داخلی شنیده شده است و نه اگر شده باشد هم از نظر قیمت و هم از نظرعرضه و کیفیت، چنین جنسی به دست مردم رسیده است، و با سرعتی که اکنون این مورد بخودگرفته است، سراز روزهایی در خواهدآورد که در رتبه ی رسیدن به مقام شامخ مطرح شدن، شهرت بلند تخم مرغ را محو نماید.


  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=97263

نظـــرات شمـــا