کد خبر : 99215       تاریخ : 1397/02/29 09:21:35
نظافت در شهر

نظافت در شهر

داشتم تو بازار راه می رفتم، دیدم یه مردی، تف انداخت ری زمین.........

داشتم تو بازار راه می رفتم، دیدم یه مردی، تف انداخت ری زمین ،خیلی جهلم گرفت که تو ُدنیِی کامپیتور، آدم تفش بندازه ری جُی که مردم رد می شَن.گفتم آغا والله ای تفی که انداختی ری زمین اگه تو کشوِرِی دیگه بید ،چهل دِلار پیل جریمه ات می کردند. مردک، یه تفی انداخت ری زمین بعد در اومد گفت ،حالا شد هشتاد دِلار .چند قدم اوحَلتر ،ته سیگارش هم انداخت ری زمین ، حالا، سطل زباله هم نِزیکش بیدا، اما اعتِنُی نکرد.مو ته سیگارکو ورداشتم انداختم تو سطل زباله .سیش گفتم آغا، ته سیگارت انداختم تو سطل ، مَحل مو نناد، بعد دیدم، دسمال قاغذیش هم انداخت ری زمین .باز رفتم قاغذ دستمالی اسِدُم انداختم تو سطل .سیش هم گفتم: آغا، دسمال قاغذیت رفت تو سطل ، مردک گفت پیرزن ِچرکو ، چتن پِسِ ما راه افتادی و ای غلط کاریا می کنی ؟ می خٌی بیگی که مو بی شعورم؟ می خی بیگی مو فرهنگ ندارم؟ می خُی بیگی مو نفهمم؟ گفتم نه مو ای حرفکو نزدم، خدا نکنه بخوام ای حرفکو بزنم .تفت کردنت و دسمال قاغذی وته سیگار ، بیشعور بیدن که از دِسِ تو افتادن ری زمین .


  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=99215

نظـــرات شمـــا