کد خبر : 107462       تاریخ : 1397/12/06 09:50:12
عمو مهدی از مرغ و گوشت چه خبر؟

عمو مهدی از مرغ و گوشت چه خبر؟

می گم آغی جهانبخشان شده راهنِمی بالاسونیا که میان بوشهر بگردن. می برتشون سیل عمارتا بکنن، دریا نشونشون می ده. بازار مُی فروشیا می برتشون. موزها سیل می کنند. او روز بُرده بیدشون موزه قصابی.

می گم آغی جهانبخشان شده راهنِمی بالاسونیا که میان بوشهر بگردن.می برتشون سیل عمارتا بکنن،دریا نشونشون می ده. بازار مُی فروشیا می برتشون. موزها سیل می کنند.او روز بُرده بیدشون موزه قصابی. سیشون می گفت یه زمانی تو بوشهر یه دکونِی بید سیش می گفتن قصابی، تو قصابی هم یه چی بید سیش می گفتن گوشت،مردم می پختن، می خوردنش، یکی از بچه ها پرس کرد.

<