کد خبر : 105600       تاریخ : 1397/10/15 12:42:39
مرکر

مرکر

پزشک ها با داروخانه ها و داروخانه ها با دارو فروشان آزاد که کلیدواژه ی یافتنشان زنگ زدن روی گوشی مجهز به سیم کارتی ناشناس،که نام حیوانی رابرخودگذاشته است


1- پزشک ها با داروخانه ها و داروخانه ها با دارو فروشان آزاد که کلیدواژه ی یافتنشان زنگ زدن روی گوشی  مجهز به سیم کارتی ناشناس،که نام حیوانی رابرخودگذاشته است، خیلی عیاق اند، این شماره  هرچندروزیکبار تغییرمی کند،گاهی که سر وعده گاه می روی و مجبوری که بروی،قرص ها،کپسول ها و زهرمارهای دیگر وقتی به دستت می رسد ،که یکبار ناگهانی وبرخلاف قول وقرارترا می بینند و باردوم باردوم که دارورا می دهند وباصدای فشاربرپدال وغنا هشت عربده ی اگزوز ازتو دور می شوند،نمی دانم گفتم یا نگفتم،که این گوشی ها سیم کارتهای واحدی نارند ،ودرپایان هرمعامله یاد آوری  پرازتاکیدی هم دارند که هرچه بخواهی،دربست درخدمتیم،گاهی سرم بی بستن دستمال هشدارم می دهد که خیلی درد دارم ،اینجاست که  نهیب به دلم می زنم که آخر آدم بی اندیشه سلامتی جان مریضت را می خواهی یاویزیت گرفته است که.......!!!بگذریم ،امری داشتید درخدمتیم.

2- آیا پلاستیک ها جمع می شوند؟ آیا پلاستیک ها درخانه ها تولید می شوند؟درفروشگاه ها ویا درون دست فروشنده های دوره گرد؟ویا....؟ آیا نایلکس ها ازآسمان نازل می شوند ؟بیابان وخیابان وهمه جا، این ها ازکجا می آیند؟ یعنی این همه امکانات که هست وبرای تغییرشان  با حرف و به عمل درآمدن حرف  سختی دارد ؟ راستی چراصداوسیما وتوصیه ها و......فقط وقت پرکردن است وعمل به آن ها هرگزمحقق نمی شود ،همین امسال بارها وبارها توصیه می شود که ازپاکت باید در فروشگاه ها استفاد ه  شود ،کوپاکت ؟  وچرادرمجلس قانون گذار همه چیزهای مهم مطرح می شود ولی این یکی به اصلا مهم نیست ،پیوسته است ،مگرنمی گویند که یک روکش نایلکس که ازروی پوشش مدور چندتادانه بیسکویت مادر کنده می شود ودرطبیعت ویاهرمکان بازوبسته ی دیگررها می شود ،چندین سال باید بگذرد تاتجزیه شود؟ (پزشکی می گفت :دویست سال)درنهاد قانون گذاری ما فقط حرف است وخطابه است ونعره ووعده و.....ودیگر ..... هیچ!خدایا باران رحمتت رادرپس سال هایی خشک عرضه کرده ای، زمین سیراب می شود اما ازبند اسارت این معضل هرگز!

3- قبل ازاینکه وارد سومین مورد این ستون شوم، اشاره ای دارم به یک اصل درقانون  اساسی که قانون شده است ،قانونی اجرایی نشده است ،راجع به آموزش ودرمان است  وآمده است که :آموزش وبهداشت  .ودرمان رایگان ولواینکه دولت وام خارجی بگیرد ،این درمان تابهبودی کامل است وآموزش هم تاسطح عالی ،آیا محقق شده است ؟ تامین اجتماعی که الحمدالله شده است به عینه ورودی هرشهری که درایام نوروز ،دکه ها ویا چادری زده است ونقشه ی راهنما می دهد واماکن ومکان هایی که  دیدنی است ،دریا این گوشه اش فلان است وفلان سمت بافت قدیم است و...... درمانگاه مبعث آسپرین وقرص های ساده ومتداول را ارجاعت می دهد به بیرون از  محدوده ی وظایف خود ،این اصل ازقانون اساسی ولواین که به بخش خصوصی هم مربوط شده باشد طبق این اصل مشمول خدمت دهی فوق الا شاره راباید ،لخاظ کند که نمی کند ،اینجاست که باید گفت :اینگونه معضلات راباید نمایندگان مردم درمجلس رصدکنند و پیگیر به اجرادرآمدنش باشند ،و......وبازهم و.......مردم چه کنند خدا می داند، فقط خدا


  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=105600

نظـــرات شمـــا